Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • 2 Koryun str.
  • Central Yerevan
  • (+374 10) 58 25 32