St. Karapet Church of Gavar city

  • Gavar city, Armenia